POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

I. Zasady ogólne.
Podstawową zasadą wszystkich działań podejmowanych przez Pracowników Klubu UKS
Białołęka i osoby współpracujące (wolontariusze, stażyści, praktykanci, przedstawiciele instytucji i
firm) jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dzieci.
Polityka Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem zawiera wytyczne
dotyczące tego, jak należy zapobiegać przemocy oraz jak postępować w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa i dobra dzieci.
Obowiązuje wszystkich Pracowników Klubu i osoby współpracujące.
Polityka Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem obejmuje:
A. zasady rekrutacji i szkolenia Pracowników
B. zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko/młodzież, określające jakie zachowania
są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem (Kodeks zachowań)
C. zasady ochrony danych osobowych i wizerunku dzieci
D. sposoby monitorowania stosowania Polityki Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Dzieci przed Krzywdzeniem.
1. Ważne terminy i pojęcia
1) Pracownikami Klubu w rozumieniu Polityki Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci
przed Krzywdzeniem są członkowie Klubu tj trenerzy, osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, współpracujące w ramach umowy o dzieło, kontrakt, lub przedsiębiorcy
świadczący usługi (kontrakt B2B), oraz osoby współpracujące z Klubem: pracownicy firm
i instytucji wspierających działania, Wolontariusze, Stażyści, Praktykanci odbywający
praktykę zawodową.
2) Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
3) Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności
jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również
rodzic zastępczy.
4) Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka.
5) Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu
karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym Pracownika, lub zagrożenie
dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
6) Koordynator Polityki jest to osoba, której Zarząd powierzył w ramach działalności Klubu
funkcję koordynacji wdrożenia i realizacji Polityki Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony
Dzieci przed Krzywdzeniem Klubu UKS Białołęka.
2. Co uznajemy za krzywdzenie?
1) Przemoc – zachodzi wówczas, gdy jakaś osoba odnosi się do drugiej w sposób
niezgodny z wymaganiami relacji, która je łączy.
2) Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba
uszkodzenia ciała.
3) Przemoc emocjonalna – powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka,
wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowanie nim, brak wsparcia, uwagi,
miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.
Celem przemocy emocjonalnej jest naruszenie godności osobistej dziecka.
4) Wykorzystywanie seksualne – to każde zachowanie, które prowadzi do seksualnego
zaspokojenia kosztem dziecka. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z
kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania
bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych,
podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub
powtarzać się przez dłuższy czas.
5) W przypadku osób dorosłych – przemocą seksualną może być nadużycie stosunku
zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia w celu doprowadzenia do
obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej (art.199 Kodeks Karny).
6) Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i
emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnianie mu
odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak
dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.
3. Rozpoznawanie i reagowanie na objawy krzywdzenia dzieci
1) Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do przeszkolenia jak rozpoznawać symptomy
krzywdzenia dzieci w zakresie właściwym dla sprawowanych funkcji i stanowiska. W
oparciu o tę wiedzę, doświadczenie i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają
uwagę na czynniki ryzyka i objawy krzywdzenia dzieci.
2) Każdy Pracownik, który zauważy lub podejrzewa, że dziecko jest krzywdzone
zobowiązany jest zareagować, w sytuacji koniecznej udzielić pierwszej pomocy.
3) Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z art. 240 Kodeksu Karnego,
dotyczącym odpowiedzialności prawnej wobec podejrzenia o popełnieniu przestępstwa.
4) Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
dowiedziały się o krzywdzeniu dziecka lub mają inne informacje z tym związane, są
zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane
uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
5) Pracownicy zobowiązani są do troski o bezpieczeństwo dzieci zgodnie ze swoimi
kompetencjami oraz obowiązującym prawem.
4. Osoba odpowiedzialna za realizację Polityki Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci
przed Krzywdzeniem
Zarząd wyznacza Koordynatora Polityki – osobę odpowiedzialną za realizację Polityki
Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem.
Do zadań Koordynatora Polityki należy:
1) dbanie o dostęp do informacji o możliwości pomocy – informacja na stronie internetowej
Klubu, na profilu Klubu w mediach społecznościowych;
2) odbieranie zgłoszeń dotyczących problemów związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa
dzieci;
3) reagowanie na te zgłoszenia zgodnie z procedurami;
4) w uzasadnionych przypadkach zgłaszanie sprawy odpowiednim służbom: policji, sądowi
rodzinnemu, prokuraturze;
5) monitorowanie realizacji Polityki Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci przed
Krzywdzeniem.
A. Zasady rekrutacji i szkolenia Pracowników
1. Od osób zatrudnionych w Klubie na stanowisku nauczyciel, trener, wychowawca wymaga się
dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Zespół administracyjno-kadrowy wymaga od wszystkich Pracowników, Stażystów,
Praktykantów oraz innych osób zatrudnionych/ współpracujących z Klubem złożenia
oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
oraz o niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego lub
toczących się postępowań karnych lub dyscyplinarnych w tym zakresie (zgodnie z
Załącznikiem nr 1).
3. Wszyscy Pracownicy, Stażyści, Wolontariusze zostają zapoznani z Polityką Przeciwdziałania
Przemocy i Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem w formie szkolenia/ webinaru, a nowi
członkowie Klubu – w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia pracy/ współpracy.
B. Zasady bezpiecznych relacji
1. Zachowania i praktyki, które są oczekiwane od wszystkich Pracowników i osób pełniących
Wolontariat.
1) W komunikacji z dziećmi zachowaj cierpliwość i szacunek rozumiejąc, że dzieci dotknięte
traumą wojenną mogą okazywać lęk, złość, obojętność i wyrażać inne trudne emocje
wynikające z ich doświadczeń.
2) Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej
sytuacji. Komunikując się z dzieckiem staraj się, by Twoja twarz była na poziomie twarzy
dziecka.
3) Zapewnij dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo z jakąś sytuacją, zachowaniem czy
słowami, mogą o tym powiedzieć Tobie lub wskazanej osobie i mogą oczekiwać
odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
4) Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj
równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność,
status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd. Unikaj faworyzowania
dzieci.
5) Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj o tym dziecko i staraj się brać pod
uwagę jego oczekiwania.
6) Zadbaj o to, aby być w zasięgu wzroku lub słuchu innych Pracowników iWolontariuszy,
kiedy prowadzisz aktywności z dziećmi. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach,
kiedy musisz zostać z dzieckiem sam na sam, zawsze powiadom o tym pozostałych
Pracowników i Wolontariuszy oraz poinformuj, w którym dokładnie miejscu będziesz
przebywać wraz z dzieckiem. Nie dotyczy to sytuacji wynikających z obowiązków lub
zasad pracy, np. konsultacje logopedy, psychologa, pedagoga z dzieckiem, praca
animatora z grupą/ z dzieckiem, pracy nauczyciela z uczniem/ klasą.
7) Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady
poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij to dziecku najszybciej jak to możliwe.
8) Unikaj zbędnego ryzyka. Pracując z dziećmi upewnij się, że sprzęt i wyposażenie są
używane w sposób zgodny z przeznaczeniem, a otoczenie jest bezpieczne (zwróć uwagę
na zabezpieczenia okien i schodów, ograniczony dostęp do ruchliwych dróg, otwartej
wody itp.).
2. Zachowania i praktyki, które są niedopuszczalne ze strony Pracowników i osób pełniących
Wolontariat.
1) Nie wolno Ci krzyczeć, zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka.
2) Nie wolno bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności
fizycznej dziecka.
3) Nie wolno nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych
ani składać mu nieodpowiednich propozycji. Obejmuje to także seksualne komentarze,
żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez
względu na ich formę.
4) Nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) w
celach prywatnych czy bez zgody Opiekuna dziecka. Rekomendujemy także uzyskanie
ustnej zgody dziecka – zapytaj, czy możesz zrobić zdjęcie/ nagranie. Dotyczy to także
umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci. Szczegółowe zasady
ochrony wizerunku dziecka znajdziesz w punkcie C. Zasady ochrony danych osobowych
i wizerunku dzieci.
5) Nie wolno Ci zapraszać dzieci do swojego prywatnego mieszkania/ domu ani spotykać
się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne
kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach
społecznościowych) i udostępnienie własnych danych osobowych.
6) Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych
substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.
7) Nie podejmuj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to
zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu, w
korzystaniu z toalety oraz spania w jednym pokoju. Zadbaj o to, aby w każdej z takich
czynności asystowała Ci inna osoba z organizacji/ instytucji.
8) Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze
strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną za
organizację/ instytucję i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
Kodeks zachowań
Kodeks zachowań określa, jakie zachowania i praktyki są niedozwolone w pracy z dziećmi.
Kontakt fizyczny z dzieckiem jest zjawiskiem nieuchronnym.
Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności i godności dziecka.
1. Dopuszczalnym zachowaniem, respektującym nietykalność małoletniego jest:
• poklepanie po ramionach lub plecach uścisk dłoni lub „przybicie piątki” delikatne objęcie na
powitanie, dotykanie rąk, ramion czy barków werbalne pochwalenie
• trzymanie się za ręce w trakcie zabawy czy dla uspokojenia małoletniego w sytuacji
wzburzenia emocjonalnego
• trzymanie za ręce małych dzieci w czasie spaceru
• siadanie w pobliżu małych dzieci.
Zawsze właściwym jest zapytanie małoletniego o pozwolenie na taki rodzaj zachowania.
2. Niewłaściwym zachowaniem i nadużyciem wobec nietykalności są:
• wszelkie formy okazywania niechcianej czułości
• pełne i mocne uściski i objęcia
• dotykanie piersi, pośladków i okolic intymnych
• klepanie w uda lub kolana
• łaskotanie lub „mocowanie się” w silnym objęciu
• obejmowanie młodocianego, stojąc za jego plecami
• masaże
• całowanie, w szczególności w usta
• kładzenie się albo spanie obok małoletniego
• okazywanie czułości w miejscach wyizolowanych, np. łazienki, ubikacje, prywatne pokoje
• komentowanie rozwoju fizycznego.
W każdej wyjątkowej sytuacji wynikającej ze stanu emocjonalnego, potrzeb fizjologicznych,
choroby dziecka czy nieprzewidzianych wypadków należy poprosić o pomoc, obecność inną
dorosłą osobę.
C. Zasady ochrony danych osobowych i wizerunku dzieci
1. Dane osobowe
1) Klub i współpracujące z nim organizacje przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym
dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każdy Pracownik ma
obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza.
2) Pracownicy są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z
pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia
rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub
światopoglądowych swoich podopiecznych.
3) Tajemnica ustawowa nie dotyczy sytuacji:
a) w przypadku zagrożenia zdrowia dziecka;
b) jeżeli Opiekun dziecka wyrazi zgodę na ujawnienie określonych, wyżej wskazanych
informacji;
c) w przypadku, gdy przewidują to przepisy prawa.
4) Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na
podstawie odrębnych przepisów lub na podstawie wyrażonej zgody rodziców.
5) W celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych do danych osobowych dzieci,
nauczyciele oraz Pracownicy administracyjni odchodząc od biurka, wylogowują się z
systemów, a po zakończeniu pracy nie pozostawiają danych osobowych w miejscach łatwo
dostępnych.
6) Pracownik może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych
wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający jego
identyfikację.
7) Pracownicy Klubu nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego
opiekunach, nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi, nie wypowiadają się w
kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna.
8) W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, Pracownik może się wypowiedzieć w kontakcie z
przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego Opiekuna – po wyrażeniu pisemnej
zgody przez Opiekuna dziecka.
2. Wizerunek dziecka
Klub, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę jego
wizerunku. Sprawy nieujęte w rozdziale C rozstrzyga Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
1) Pracownikom nie wolno utrwalać ani zezwalać na utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie,
fotografowanie, nagrywanie głosu) przedstawicielom mediów bez pisemnej zgody rodzica lub
Opiekuna prawnego dziecka. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat możliwe jest uzyskanie
zgody od nich samych.
2) W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, Pracownik placówki może skontaktować się z
Opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody.
3) Upublicznienie przez Pracownika wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie
(fotografia, nagranie audio-video) wymaga pisemnej zgody rodzica lub Opiekuna prawnego
dziecka.
4) Pisemna zgoda powinna być zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych, a w
szczególności zawierać informację, gdzie będzie umieszczony wizerunek i w jakim kontekście
będzie wykorzystywany.
5) Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza, zgoda rodzica lub Opiekuna prawnego, wynikająca z prawa autorskiego na
utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
D. Sposób monitorowania stosowania Polityki Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Dzieci
przed Krzywdzeniem
1. Zarząd wyznacza osobę (Koordynatora) odpowiedzialną za Politykę Przeciwdziałania
Przemocy i Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem.
2. Do zadań Koordynatora należy również monitorowanie realizacji Polityki Przeciwdziałania
Przemocy i Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, reagowanie na sygnały naruszenia Polityki
oraz proponowanie zmian w dokumencie.
II. Procedury dla poszczególnych działań prowadzonych przez Klub UKS Białołęka
Procedury podejmowania interwencji
1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej
A. Osoba która stwierdziła, że dziecko może być ofiarą przemocy (zaobserwowane lub zgłoszone
przez dziecko sytuacje: zaniedbywanie, powtarzające się poniżanie, upokarzanie,
ośmieszanie, wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim oraz oznaki
przemocy fizycznej np. siniaki, zadrapania) powinna sporządzić notatkę służbową. Notatkę
przekazuje Koordynatorowi Polityki.
B. Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, opiekun wzywa pomoc
medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).
C. Koordynator lub osoba, której koordynator powierzy to zadanie, przeprowadza rozmowę z
poszkodowanym dzieckiem.
D. Koordynator lub osoba odpowiedzialna kontaktuje się z rodzicem, prawnym opiekunem lub
osobą z najbliższej rodziny pokrzywdzonego.
E. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa Zarząd niezwłocznie powiadamia policję
lub prokuraturę na mocy art. 304 KPK. Zarząd powiadamia sąd – Wydział Rodzinny i
Nieletnich – w przypadku zaniedbywania dziecka, powtarzającego się poniżania, upokarzania,
ośmieszania, wciągania dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim oraz w przypadku
widocznych oznak przemocy fizycznej. (Zał nr 2)
2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy ze strony
pracownika.
A. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka przez pracownika zgłasza problem
Koordynatorowi.
B. Koordynator lub osoba, której powierzy to zadanie, podejmują działania w celu zbadania
sprawy: rozmowa z dzieckiem, rozmowa z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia,
przekazanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń.
C. Jeżeli rozmowy z dzieckiem potwierdzą krzywdzenie dziecka, Koordynator powiadamia o
zdarzeniu rodziców i Zarząd. Ze spotkania z rodzicami sporządza notatkę służbową.
D. Zarząd po potwierdzeniu informacji podejmuje działania zmierzające do ukarania pracownika
karą porządkową lub dyscyplinarną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
E. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa Zarząd niezwłocznie powiadamia policję
lub prokuraturę na mocy art. 304 KPK. (zał. nr 2)
3. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka w przez rodzica lub członka rodziny
innego dziecka.
A. Osoba będąca świadkiem krzywdzenia dziecka przez rodzica lub dorosłego członka rodziny
innego dziecka zgłasza problem Koordynatorowi.
B. Koordynator przeprowadza rozmowę z wyżej wymienionymi osobami na temat zdarzenia:
udzielają pouczenia i podają możliwe sposoby rozwiązania sytuacji.
C. O zdarzeniu, które zostało uznane za krzywdzenie dziecka oraz o rozmowie przeprowadzonej
przez Koordynatora z rodzicem lub członkiem rodziny innego dziecka, który krzywdził dziecko,
zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie tego dziecka.
D. Krzywdzonemu dziecku zostaje udzielone wsparcie.
E. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa Zarząd powiadamia policję lub
prokuraturę (Zał. nr 2)
4. Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez inne dziecko/dzieci
A. Obowiązkiem opiekuna jest bezzwłoczna reakcja na akty agresji i przemocy i rozmowa z ofiarą
i sprawcą przemocy, służąca wyjaśnieniu sytuacji.
B. Dziecku będącemu ofiarą przemocy zapewnia się pomoc zgodnie z jego potrzebami.
C. Jeżeli stan dziecka, które było ofiarą krzywdzenia, wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub
życia, pracownik wzywa pomoc medyczną, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub
opiekunów prawnych.
D. Jeżeli akty agresji i przemocy nie są incydentalne, opiekun lub Koordynator przeprowadzają
rozmowę z krzywdzonym dzieckiem i wyjaśniają, gdzie, kiedy dochodzi do zdarzeń, jaka jest
ich częstotliwość, rozmawiają także ze sprawcą / sprawcami oraz z ewentualnymi świadkami
zdarzeń.
E. Z dziećmi, które były świadkami przemocy, omawia przebieg zdarzenia tak, by wskazać w
rozmowie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak reagować na krzywdzenie i komu
zgłaszać, gdy dochodzi do takiego krzywdzenia.
F. Jeżeli akt agresji/ przemocy ma znamiona czynu karalnego stosowana jest procedura
przewidziana przez prawo.
5. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy
A. Osoba posiadająca wiedzę o zdarzeniu informuje o tym fakcie Koordynatora lub Zarząd
B. Osoba, której zgłoszono zdarzenie zobowiązana jest:
a) zebrać wszelkie możliwe informacje na temat zdarzenia,
b) porozmawiać z poszkodowanym dzieckiem (wsparcie psychiczne, porada),
c) porozmawiać ze sprawcą, ustalić okoliczności zajścia,
d) zobowiązać dziecko do zaprzestania zachowań, które mają charakter przemocowy oraz
zobowiązać do usunięcia obraźliwych materiałów z sieci,
e) powiadomić opiekunów poszkodowanego dziecka o zdarzeniu,
f) powiadomić opiekunów sprawcy o zajściu, omówić z nimi zachowanie dziecka,
g) zaproponować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom (tak poszkodowanemu,
jak i sprawcy) jeżeli jest taka potrzeba,
h) w przypadku, gdy sprawca nie stosuje się do ustaleń i nadal krzywdzi inne osoby –
Zarząd podejmuje stosowne działania prawne,
i) w przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany Koordynator lub osoba z
Zarządu po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ opiekunów prawnych
poszkodowanego dziecka o możliwości zawiadomienia policji.
6. Procedura postępowania wobec dziecka z zaburzeniami zachowania, który zachowuje się
agresywnie w stosunku do innych lub siebie
A. Jeżeli w czasie zajęć dziecko zachowuje się agresywnie w stosunku do siebie lub innych
opiekun zostawia grupę pod opieką innej osoby lub pracownika administracji i prowadzi
dziecko do pracownika, który może sprawować czasową opieką nad dzieckiem z
zaburzeniami zachowania.
B. Opiekun informuje Koordynatora (jeśli sytuacja tego wymaga).
C. Jeśli stan zdrowia dziecka lub dzieci wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia, pracownik
wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów
prawnych).
D. Opiekun przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, a także z dzieckiem, będącym sprawcą
oraz ze świadkami zdarzenia.
E. W razie potrzeby opiekun zawiadamia i wzywa rodziców (prawnych opiekunów) chorego
dziecka i ewentualnego poszkodowanego.
F. Rodzicom/opiekunom zostaje udzielone wsparcie i informacja dokąd mogą zwrócić się o
pomoc.
III. Obozy letnie i półkolonie Procedury podejmowania interwencji
1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej
A. Osoba która stwierdziła, że dziecko może być ofiarą przemocy (zaobserwowane lub zgłoszone
przez dziecko sytuacje: zaniedbywanie, powtarzające się poniżanie, upokarzanie,
ośmieszanie, wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim oraz oznaki
przemocy fizycznej np. siniaki, zadrapania) powinna sporządzić notatkę służbową. Notatkę
przekazuje Kierownikowi obozu i Koordynatorowi.
B. Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, opiekun wzywa pomoc
medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych).
C. Kierownik wypoczynku lub osoba, której powierzy to zadanie przeprowadza rozmowę z
poszkodowanym dzieckiem.
D. Kierownik wypoczynku lub osoba, której powierzy to zadanie, kontaktuje się z rodzicem,
prawnym opiekunem lub osobą z najbliższej rodziny pokrzywdzonego.
E. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, Zarząd niezwłocznie powiadamia policję
lub prokuraturę na mocy art. 304 KPK. Zarząd powiadamia sąd – Wydział Rodzinny i
Nieletnich – w przypadku zaniedbywania dziecka, powtarzającego się poniżania, upokarzania,
ośmieszania, wciągania dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim oraz w przypadku
widocznych oznak przemocy fizycznej. (Zał. nr 2)
2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy ze strony
pracownika.
A. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka przez pracownika zgłasza problem Kierownikowi
obozu i Koordynatorowi.
B. Kierownik lub osoba, której powierzy to zadanie podejmują działania w celu zbadania sprawy:
rozmowa z dzieckiem, rozmowa z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia,
przekazanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń.
C. Jeżeli rozmowy z dzieckiem potwierdzą krzywdzenie dziecka, Kierownik powiadamia o
zdarzeniu rodziców i Zarząd. Sporządza notatkę służbową.
D. Zarząd po potwierdzeniu informacji podejmuje działania zmierzające do ukarania pracownika
karą porządkową lub dyscyplinarną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
E. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa Zarząd niezwłocznie powiadamia policję
lub prokuraturę na mocy art. 304 KPK. (zał. nr 2)
3. Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez inne dziecko/dzieci
A. Obowiązkiem opiekuna jest bezzwłoczna reakcja na akty agresji i przemocy i rozmowa z ofiarą
i sprawcą przemocy, służąca wyjaśnieniu sytuacji.
B. Dziecku będącemu ofiarą przemocy zapewnia się pomoc zgodnie z jego potrzebami.
C. Jeżeli stan dziecka, które było ofiarą krzywdzenia, wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub
życia, pracownik wzywa pomoc medyczną, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub
opiekunów prawnych.
D. Jeżeli akty agresji i przemocy nie są incydentalne, opiekun przeprowadza rozmowę z
krzywdzonym dzieckiem i wyjaśnia, gdzie, kiedy dochodzi do zdarzeń, jaka jest ich
częstotliwość, rozmawia także ze sprawcą / sprawcami oraz z ewentualnymi świadkami
zdarzeń.
E. Z dziećmi, które były świadkami przemocy, omawia przebieg zdarzenia tak, by wskazać w
rozmowie, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak reagować na krzywdzenie i komu
zgłaszać, gdy dochodzi do takiego krzywdzenia.
F. Jeżeli akt agresji/ przemocy ma znamiona czynu karalnego stosowana jest procedura
przewidziana przez prawo.
4. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy
A. Osoba posiadająca wiedzę o zdarzeniu informuje o tym fakcie Kierownika i Koordynatora.
B. Osoba, której zgłoszono zdarzenie zobowiązana jest:
a) zebrać wszelkie możliwe informacje na temat zdarzenia,
b) porozmawiać z poszkodowanym dzieckiem (wsparcie psychiczne, porada),
c) porozmawiać ze sprawcą, ustalić okoliczności zajścia, zobowiązać dziecko do
zaprzestania zachowań, które mają charakter przemocowy oraz zobowiązać do
usunięcia obraźliwych materiałów z sieci,
d) powiadomić opiekunów poszkodowanego dziecka o zdarzeniu,
e) powiadomić opiekunów sprawcy o zajściu, omówić z nimi zachowanie dziecka,
f) zaproponować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom(tak poszkodowanemu,
jak i sprawcy) jeżeli jest taka potrzeba,
g) w przypadku, gdy sprawca nie stosuje się do ustaleń i nadal krzywdzi inne osoby –
Zarząd podejmuje stosowne działania prawne.
h) w przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany Koordynator lub osoba z
Zarządu po rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ opiekunów prawnych
poszkodowanego dziecka o możliwości zawiadomienia policji.
5. Procedura postępowania wobec dziecka z zaburzeniami zachowania, które zachowuje się
agresywnie w stosunku do innych lub siebie
A. Jeżeli w czasie zajęć dziecko zachowuje się agresywnie w stosunku do siebie lub innych,
opiekun zostawia grupę pod opieką innej osoby lub pracownika administracji i prowadzi
dziecko do pracownika, który może sprawować czasową opieką nad dzieckiem z
zaburzeniami zachowania.
B. Opiekun informuje Kierownika (jeśli sytuacja tego wymaga).
C. Jeśli stan zdrowia dziecka lub dzieci wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia, pracownik
wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów
prawnych).
D. Opiekun przeprowadza rozmowę z poszkodowanym a także z dzieckiem, będącym sprawcą
oraz ze świadkami zdarzenia.
E. Rodzicom/opiekunom zostaje udzielone wsparcie i informacja dokąd mogą zwrócić się o
pomoc.